Taingealachd

By Isabel, Bunsgoil Ghaidhlig Ghleann Dail, aged 10

Gach bliadhna, ann an t-Samhain, tha mo theaghlach a' tighinn comhla airson Taingealachd. Tha na nabaidhean againn tighinn cuideachd. Tha cus daoine ann airson ar bord, 's mar sin tha cuideachd bord clann ann. Chan eil torr daoine ann an Alba a tha a' deanamh dinneir Taingealachd oir tha e tighinn bho na Staitean-Aonaichte, ma tha m' athair! Sin carson a tha sinn ga dheanamh.


 


Bi sinn a' toiseachadh cocaireachd air Diardaoin agus ag ithe air Disathairne oir tha an latha ceart Diardaoin ach tha mo pharantan ag obair agus tha sgoil air mi-fhein agus mo phiuthar. Tha feadhainn rudan a tha sinn ag ithe neonach mar buntata milis air am pronnadh le mallowan marsh air a' mhullach. Air sgath gu bheil sinn aig ithe cearc-Fhrangach air Taingealachd, 's e geadh a tha againn air latha na Nollaig. Chan eil sinn airson dha cearc-Fhrangach ag ithe ann an colla-deug!


 


'S e Taingealachd an am as fhearr leam oir tha am biadh blasta ach cuideachd leis gu bheil a h-uile daoine toilichte gu be de mar bhios.