Eòghan Stiùbhart | Eoghan Stewart

Poetry

Thòisich Eòghan a’ sgrìobhadh aithrisean-spòrs mu dheidhinn iomain do phàipear-oileanaich Oilthigh Ghlaschu ann an 2001 agus, às dèidh dha ceumnachadh, do phàipearan-ionadail air a’ Ghàidhealtachd. Sgrìobh e dà phìos bàrdachd ann an 2003 ach cha tug e cus for air bàrdachd mus do thòisich e ri sgrìobhadh a-rithist mu 2009. Bha e treis mus d’ fhuair e misneachd a chuid bhàrdachd a chur air beulaibh an t-sluaigh, agus chuir e pìos goirid ‘Banais’ gu Causeway/Cabhsair tràth ann an 2013.

Thog Eòghan an Duais Bhaker 2013 airson bàrdachd Ghàidhlig leis an dàn, ‘faistneachd’ agus fhuair e moladh o Fharpais Bhàrdachd Bhaile na h-Ùige ann an 2013 le ‘eilid’ agus 2014 le ‘an car san staidhre’. Fhuair Eòghan urram mòr ann an 2015 nuair a fhuair e a’ chiad Duais MhicDhòmhnaill Shlèite airson an dàin, ‘Panolis Flammea’, duais a bha e glè thoilichte a roinn le bàrd Gàidhlig òg eile, Eòghainn MacEanraig, agus a dhàn eireachdail ‘Foghar nan Gallan’.

A bharrachd air a bhith na thidsear Gàidhlig, tha Eòghan cuideachd na neach-deasachaidh agus sgrìobhadair dhan iris Ghàidhlig air-loidhne, Dàna – agus tha e an dòchas gum bi e a’ brosnachadh sgrìobhadh sa Ghàidhlig am measg òigridh.


 

Eoghan’s writing career began with shinty reviews for Glasgow University’s student newspaper in 2001 and, following graduation, for local Highland newspapers. He wrote his first two poems in 2003 but didn’t produce any further poetry until around 2009. It took him a while to gain enough confidence to show anyone his work, but early in 2013 he had a short piece, ‘Banais,’ published in Causeway/Cabhsair.

The 2013 Baker Prize for Gaelic poetry was awarded to Eoghan for his entry ‘faistneachd’, and he was commended at the Wigtown Poetry Competition in 2013 for ‘eilid’ and in 2014 for ‘an car san staidhre’. In 2015, Eoghan was hugely honoured to be presented with the inaugural Macdonald of Sleat Poetry Prize for his poem ‘Panolis Flammea’, which he was pleased to share with another young poet, Ewen Henderson and his beautiful poem ‘Foghar nan Gallan’.

As well as being a Gaelic teacher, Eoghan is an editor and writer for the online magazine, Dàna, and he hopes to encourage other young people to become involved in Gaelic writing. 


Writing sample

Gaisgich

A-nis tha Sgoire Bhreac rim chùl
’s dusan bliadhna air a dhol bhuam
bhon a shìn mi air a’ mhullach fhuar seo
mun an aon àm, mun an aon uair.

Lainnir chàraichean thar lùib Dhruim Aoidh
’s chithear solas an latha
fhathast air cùl Bod an Stòir.
Chì mi triùir ghaisgich fam chomhair; 

ach chan eil m’ aire air a’ Chuilthionn,
no air a’ Ghealaich òir a’ falach air cùl Fhinn,
a' gabhail tosd anns a' Ghleann Mhòr
far an robh mo shinnsirean rin linn; 

Ach air Port Rìgh na Mhanann,
trì-chasach, deàlrach,
gun cheò fhalachaidh ga dhìon
bho mo shùilean is m' anam gealtach.

 

Now Scorrybreck is behind me
and I’ve lost a dozen years
since I lay on this cold hillock
about the same time, around the same time

The shimmer of headlights over the Drumuie bend
and the light of day to be seen yet
behind the Old Man.
I behold three heroes;

But my mind is not on Cuchullin
or the Moon of gold hiding behind Fingal
resting in Glenmore
where my ancestors were in their day

But on Portree as Manann Mac Lir
Three legged, radiant
without a veiling mist to protect it
from my eyes and my cowardly soul.

Eòghan says:

"Tha e na urram mòr an duais seo fhaighinn, gu h-àraidh leis an uimhir de shàr-Ghàidheil is shàr-sgrìobhadairean a choisinn e roimhe seo. Tha mi cinnteach gun toir mi mòran misneachd às agus gun cuidich e mi le bhith a’ leudachadh mo chuid-sgrìobhaidh. Tha mi an dòchas gum bi e na adhbhar-misneachd cuideachd do fheadhainn eile a bhios a’ beachdachadh air sgrìobhadh – ma ’s urrainn dhòmhsa a dhèanamh, ’s urrainn dhaibhsan."

"It is a great honour to receive this award, especially considering the high quality of the previous Gaelic recipients. This prize has given me much encouragement and will help me develop my work. I also hope that it will encourage others who are new to writing – if I can do it, so can they!"