Sàmhchair

By Marcas Mac an Tuairneir

Cha do dh’ iarr mi thu mar nàmhaid,
B’ urrainn dhut a bhith nam charaid,
Nam faiceadh tu tron cheò
Mud choinneamh.


Dh’iarr thu orm co-choslachadh,
Cha b’ urrainn dhomh mo thàmhachadh,
Chan chluinneadh tu an ceò,
Na mo ghuth.


’S e seo an cogadh na thost;
An strì eadar iomadach loidhne
Agus stadaidh sinn an seo oir
Cha do ghabh thu idir ri mo dhòighean.


Aghaidh ri aghaidh san talla;
Chan eil air fhàgail ach sàmhchair
Nach gabhar a gleusadh.
Tha sinn nar crìonglaich
A’ chogaidh shàmhaich seo.


Cha do dh’ iarr mi thu mar nàmhaid,
B’ urrainn dhut a bhith nam charaid,
Nan tiodhlaiceadh ar sabaid
Anns an uaigh.

Mura miste leat mi a ràdh,
Bheirinn maitheanas dhut gu bràth,
Nan aidicheadh tu coire
Na rinn thu.


’S e seo an cogadh na thost;
An strì eadar iomadach loidhne
Agus stadaidh sinn an-seo oir
Cha do ghabh thu idir ri mo dhòighean.


Aghaidh ri aghaidh san talla;
Chan eil air fhàgail ach sàmhchair,
Nach gabhar a gleusadh.
Tha sinn nar crìonglaich
A’ chogaidh shàmhaich seo.


 


--------------------------------------------------


Silence


By Marcas Mac an Tuairneir


I didn’t call you to be my enemy,
You could have been a friend
If you’d but see through the brume
Before you.


You called me to assimilate,
I’m not the type for respite,
You were deaf to the amazement
In my voice.


So this is the silent war;
The struggle between myriad lines
And our stalemate stands between us,
As you couldn’t embrace my little ways.


Face to face in the auditorium;
Nothing but the silence
That can’t be fine-tuned.
The culprits paired in
This, our silent war.


I didn’t call you to be my enemy,
You could have been a friend,
If you’d interred our quarrel
In the sepulchre.


If you don’t mind me saying,
I’d forgive you every time,
If you’d admit your part
In the matter.


So this is the silent war;
The struggle between myriad lines
And our stalemate stands between us,
As you couldn’t embrace my little ways.


Face to face in the auditorium;
Nothing but the silence
That can’t be fine-tuned.
The culprits paired in
This, our silent war.